ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สิมวัดคอนสวรรค์

สิมวัดคอนสวรรค์ ตั้งอยู่ที่บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นสิมขนาดกลาง ศิลปะแบบลาว โบราณสถานแห่งนี้ มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของประชาชนและพัฒนาการของชุมชนในบริเวณเขตปกครองจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นอย่างดี