ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ สัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ ๓

 

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ สัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ ๓

ณ โรงเรียนบ้านบึงสาร จ.นครราชสีมา

วันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕