ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา เข้าร่วมงาน ๑๐๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

 

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา เข้าร่วมงาน ๑๐๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร