ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ร่วมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นายบวรเวท รุ่งรุจี)

 

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

ร่วมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นายบวรเวท รุ่งรุจี)

ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖