ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ในช่วงวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

ภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

ณ วัดป่าธรรมชาติ อ.คง จ.นครราชสีมา โดยมีพิธีปิดเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

เจ้าอธิการชุ่ม อุปนาโท เจ้าคณะตำบลหนองมะนาว ประธานฝ่ายสงฆ์

นายบวรเวท รุ่งรุจี รองอธิบดีกรมศิลปากร ประธานฝ่ายฆราวาส

---------------------------------