ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ ครั้งที่๒

 

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ ครั้งที่๒

โดย นายสหวัฒน์ แน่นหนา

อธิบดีกรมศิลปากร

ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕