ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิธีปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ ครั้งที่๒

 

 

พิธีปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ ครั้งที่๒

โดย นายบวเวท รุ่งรุจี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

ณ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕