ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจโบราณ (๗ ก.พ. ๕๖)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
ลงพื้นที่ตรวจโบราณเตาสวาย อำเถอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
วันพฤหัสบดี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖