ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจโบราณ (๑๒-๑๓ ก.พ. ๕๖)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจโบราณ
ปราสาทจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และ 
ปราสาทยายเหงา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
วันอังคารที่ ๑๒ และ วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖