ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจโบราณสถาน

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
ลงพื้นที่ตรวจโบราณสถาน ในเขตรับผิดชอบ
ของสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
 (ปรางค์บ้านปรางค์ จ.นครราชสีมา,ปราสาททอง จ.บุรีรัมย์,
เตาสวาย จ.บุรีรัมย์,เตาเจียน จ.บุรีรัมย์,
ปราสาทช่างปี่ จ.สุรินทร์,ปราสาทจอมพระ จ.สุรินทร์)