ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจโบราณสถาน

 

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

ลงพื้นที่ตรวจโบราณสถาน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

ตามแผนงานโครงการฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ๒๕๕๕