ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทฯ(ปราสาทพนมวัน)

 

 

ประชุมชี้แจงโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน

ปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม