ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมปฏฺิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

นายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ ครั้งที่ ๒  วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา