ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ ครั้งที่๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

 

การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ ครั้งที่๒

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ณ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

ไฟล์แนบ ขนาด ครั้ง Last download
okhrngkaarsngesrimkhunthrrm_aelacchriythrrm_khaaraachkaaraelaecchaahnaathiikhngrathyukhaihmkhrangthii2.doc 115 KB 1231 4 ชั่วโมง 7 นาที ก่อ