ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการเครือข่ายทางมรดกศิลปวัฒนธรรม โครงการสร้างภาคีเครือข่ายประชารัฐบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลรักษาโบราณสถานเมืองพิมาย

วันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จัดโครงการเครือข่ายทางมรดกศิลปวัฒนธรรม โครงการสร้างภาคีเครือข่ายประชารัฐบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลรักษาโบราณสถานเมืองพิมาย ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง, หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน, เรือนไทพวนอนุสรณ์, พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของชาวไทพวนบ้านเชียง และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี