ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างภาคีเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (รวมใจประชารัฐ ร่วมรักษาโบราณสถาน เพื่อ"ศรีสะเกษ"บ้านเรา)

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จัดโครงการสร้างภาคีเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (รวมใจประชารัฐ ร่วมรักษาโบราณสถาน เพื่อ"ศรีสะเกษ"บ้านเรา) วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ