ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัยในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัยในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา