ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการดูแลรักษาทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จัดการประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิและฆราวาสผู้สนับสนุนวัด โครงการดูแลรักษาทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ