ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงโครงการขุดลอกบารายเมืองพิมาย

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
กำหนดจัดประชุมชี้แจงโครงการขุดลอกบารายเมืองพิมาย
ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อหาข้อยุติในการกำหนดพื้นที่ดำเนินการที่ชัดเจน
โดยเชิญอธิบดีกรมศิลปากร (นายบวรเวท รุ่งรุจี)
เป็นประธานประชุมชี้แจงต่อผู้ถือเอกสารสิทธิ์
ในเขตที่ดินบริเวณดังกล่าว จำนวน ๖๒ ราย
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา