ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบความคืบหน้างานสำรวจตรวจสภาพ โบราณสถานบารายเมืองพิมายด้านทิศใต้

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
นายขจร มุกมีค่า
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้างานสำรวจตรวจสภาพ
โบราณสถานบารายเมืองพิมายด้านทิศใต้
และถากถางกำจัดวัชพืชเพื่อวางแนวสำรวจถนนเข้าสู่แหล่ง
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
งบประมาณ ๒๕๕๙