ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จิตอาสาวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จิตอาสาวัฒนธรรม โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา นักศึกษา กว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณคูเมืองพิมายด้านทิศใต้ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา