ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

การดำเนินการตรวจสอบพื้นที่การขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำมูล

การดำเนินการตรวจสอบพื้นที่การขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำมูล จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

นายนภสินธุ์ บุญล้อม นักโบราณคดีปฏิบัติการ

นายสุชาติ คมพิมาย พนักงานขับรถยนต์ ส.๑