ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

"ศรีสวรินทิราราชกรณียานุกิจ สิรินธรพินิจราชกรณียานุการ"

อธิบดีกรมศิลปากร (นายบวรเวท รุ่งรุจี)
เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
"ศรีสวรินทิราราชกรณียานุกิจ สิรินธรพินิจราชกรณียานุการ"
ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา