ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ตรวจรับงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ โบราณสถานปรางค์บ้านปรางค์

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
นายขจร มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
(ประธานตรวจการจ้าง) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตรวจรับงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์
โบราณสถานปรางค์บ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
งวดที่3 (งวดสุดท้าย)
ณ โบราณสถานปรางค์บ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา