ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด

๑๙/๔๐-๔๑ ถนนบ้านท่านคร

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

โบราณคดีเชี่ยวชาญ

โบราณสถานมั่นคง

เสริมส่งงานพิพิธภัณฑ์

สร้างสรรค์รักการอ่าน

สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรม

นำคุณค่าสู่อาเซี่ยน