ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี ๒๕๕๓

จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง ๔ จังหวัด ในเขตรับผิดชอบ ของสำนักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด โดยจัดในพื้นที่ดังต่อไปนี้
๑. จังหวัดร้อยเอ็ด จัดที่ ปรางค์กู่ อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธวัชชัย ฟักอังกูร เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมทำความสะอาดโบราณสถาน มี อส.มศ จังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนเข้าร่วมงานครั้งนี้ ๑๐๕ คน
๒. จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดที่พระธาตุยาคู บ้านเสมา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับร่วมทำความสะอาดรอบองค์พระธาตุ มี อส.มศ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๑๒๗ คน
๓. จังหวัดสกลนคร จัดที่ โบราณสถานพระธาตุดุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีนางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี มี อส.มศ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๘๓ คน
๔. จังหวัดนครพนม จัดที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด(หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีนายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี มี อส.มศ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๙๓ คน