นิทรรศการรณรงค์ การลด ละ เลิก การใช้พลาสติกในพิพิธภัณฑ์ "หีบห่อของคุณย่า - ตะกร้าของคุณยาย"

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเพื่อรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้พลาสติกในพิพิธภัณฑ์ Go Green @ National Museum Bangkok  เรื่อง หีบห่อของคุณย่า - ตะกร้าของคุณยาย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

          สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ (วันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น.)