ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "คุยกันในสวน (NMB Talk in the Garden)" ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "คุยกันในสวน (NMB Talk in the Garden)" เนื่องในโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน  ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ลานพระที่นั่งบวรบริวัติ ด้านหน้าเก๋งนุกิจราชบริหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
----------
ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เรื่อง "เสวนาตำนานและธรรมเนียมนิยม อันเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก :  เครื่องราชสักการะ ว่าด้วยเรื่องเครื่องโต๊ะ"
วิทยากรโดย ดร.สุรัตน์ จงดา 
----------
ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. เรื่อง "เสวนาตำนานและธรรมเนียมนิยม อันเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ชมเครื่องโต๊ะในวังหน้า"
วิทยากรโดย นายธนพันธุ์ ขจรพันธุ์
----------
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าธรรมเนียม เพียงซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตามปกติเท่านั้น
โต๊ะลงทะเบียนอยู่ด้านหน้าพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์
----------
สอบถามเพิ่มเติม/สำรองที่นั่ง
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓