ขอเชิญบุคลากรข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังการสัมมนาวิจัย วิจักขณ์ การนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

กรมศิลปากร ขอเชิญบุคลากรข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังการสัมมนาวิจัย วิจักขณ์ การนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี โดยสามารถลงทะเบียน ผ่านทาง QR-Code ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับเอกสารประกอบการสัมมนา) 

วิจัย วิจักขณ์ กรมศิลปากรwww.vijaivijuk.wordpress.com