ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดงาน International Symposium : Buddhist Art Heritage

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดงาน International Symposium : Buddhist Art Heritage ณ โรงแรมสุโกศล ทาง Facebook Live : FineArtsDept หรือ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ มี.ค.๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และในวันที่่ ๑๖ มี.ค.๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่ ๙.๓๐ เป็นต้นไป