การถ่ายทอดภาพสด การบรรยายและสาธิต เรื่อง "พิธีชงชา" โดยวิทยากร คุณฟุมิโกะ บุย ประธานสมาคมชะโดะ อุระเซ็นเค ตันโตไค กรุงเทพฯ

การถ่ายทอดภาพสด การบรรยายและสาธิต เรื่อง "พิธีชงชา" โดยวิทยากร คุณฟุมิโกะ บุย ประธานสมาคมชะโดะ อุระเซ็นเค ตันโตไค กรุงเทพฯ

         การบรรยายและสาธิต เรื่อง "พิธีชงชา" โดยวิทยากร คุณฟุมิโกะ บุย ประธานสมาคมชะโดะ อุระเซ็นเค ตันโตไค กรุงเทพฯ กิจกรรมในนิทรรศการ​พิเศษ “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น” (The History of Japanese Art: Life and Faith) ได้ทำการถ่ายทอดภาพสด ผ่านทาง Facebook Live กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร