กรมศิลปากรเผยความคืบหน้าก่อสร้างคลังกลางเก็บโบราณวัตถุมาตรฐานสากลแห่งแรกของไทย

อธิบดีกรมศิลปากร เผยความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุที่ได้มาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย รองรับโบราณวัตถุกว่าสองแสนชิ้น พร้อมตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาข้อมูลโบราณวัตถุศิลปวัตถุของประเทศไทยคาดแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๖๑

นายอนันต์  ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ในพื้นที่ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเก็บรวบรวมและสงวนรักษา โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อย่างมีระบบระเบียบตามมาตรฐานสากลของพิพิธภัณฑสถานและหลักการอนุรักษ์ เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ รวมทั้งสิ่งเทียมโบราณวัตถุ  สิ่งเทียมศิลปวัตถุ จากอาคารคลังกลางเดิม และคลังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ๔๑ แห่ง รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกรมศิลปากร โดยอาคารคลังกลางแห่งใหม่นี้ สามารถจัดเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ชิ้น ภายในอาคารประกอบด้วย ส่วนสำนักงานคลังกลาง ส่วนการให้บริการ ส่วนปฏิบัติการทะเบียน และส่วนห้องคลังทั้งหมด ๑๐ ห้องคลัง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Real Time และระบบป้องกันภัยทุกประเภท โดยเฉพาะอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และการโจรกรรม นอกจากนี้ ยังจัดให้เป็นคลังเพื่อการศึกษา (Study Collection) และคลังกึ่งจัดแสดง (Visible Storage) พร้อมให้บริการแก่สาธารณชน และมีระบบฐานข้อมูลทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อการสืบค้น ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ที่ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว แก่ผู้สนใจโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์และนักวิจัยอีกด้วย

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อาคารคลังกลางดังกล่าวอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง      โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ในปี ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จะเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้อันสำคัญอีกแห่งหนึ่งในการการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และเรียนรู้ด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่มีความสมบูรณ์ และทันสมัย สามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับสถาบัน แหล่งเรียนรู้ และพิพิธภัณฑสถานต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศได้อย่างดี

จากข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๒๕๒,๐๘๕ รายการ เป็นโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่เก็บอยู่ในคลังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้ง ๔๑ แห่ง ซึ่งไม่ได้นำไปจัดแสดง จำนวน ๑๔๙,๖๔๗ รายการ และมีโบราณวัตถุศิลปวัตถุในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คลังกลาง) จำนวน ๕๔,๓๘๓ รายการ