ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างและบุคลากร

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี
งานวิชาการ ทะเบียนและคลัง
งานธุรการ
งานอาคารสถานที่และงานรักษาความปลอดภัย
ภัณฑารักษ์ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน
ภัณฑารักษ์ชำนาญการ
นางสาวธณิกานต์ วรธรรมานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอาภรณ์ ดวงแก้ว
เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน
นายอนุชาติ มณี