ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

ประวัติและบทบาทหน้าที่

ประวัติการก่อตั้ง

             พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒   จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์และการบริการข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่และของภาคเหนือตอนบนหรือที่เรียกกันมาแต่โบราณว่า อาณาจักรล้านนา

             หลังจากการจัดแสดงแล้วเสร็จ      กรมศิลปากรได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๑๖

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

เมื่อวันที่  ๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๑๖

Their Majesties the King and Queen graciously presided over the opening of the Chiang Mai National Museum on 6 February, 1973