ปรับขนาดอักษร
  • นิทรรศการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

ประวัติ/ความเป็นมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์ และการบริการข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และของภาคเหนือตอนบน

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นอาคารจตุรมุขทรงไทยประยุกต์สองชั้น  ประดับยอดจั่วด้วยกาแลแบบศิลปพื้นเมือง พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรภายในอาคาร เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๖

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ได้รับการปรับปปรุงโครงสร้างอาคารโดยต่อเติมอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้เต็มรูปแบบ พร้อมปรับปรุงนิทรรศการถาวรครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๙

          พุทธศักราช ๒๕๕๖-๒๕๖๐ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ได้ดำเนินปรับปรุงนิทรรศการถาวรให้เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าชม เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับประโยชน์สูงสุด

โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ

                                               
 
   
๑.เศียรพระพุทธรูปแสนแซว่  
   
 
   
๒.พระสิงห์  
   
 
   
๓.รอยพระพุทธบาท