ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

การขุดค้นศึกษา และบูรณะกำแพงเมืองเชียงใหม่

This is a SEO version of การขุดค้นศึกษา และบูรณะกำแพงเมืองเชียงใหม่ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : การขุดค้นศึกษา และบูรณะกำแพงเมืองเชียงใหม่

ผู้แต่ง : ทรรศนะ โดยอาสา

ปีที่พิมพ์ : 2540

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

กำแพงเมืองเชียงใหม่ เป็นเสมือนสัญญาทางประวัติศาสตร์อันหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องเมืองของเหล่าบรรพบุรุษ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเมือง การปกครอง สภาพสังคม วัฒนธรรม และเทคนิคทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้เงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ด้วยระยะเวลาที่สลับทับซ้อน สั่งสมกันมาอย่างยาวนาน แต่ด้วยปัจจุบันกำแพงเมืองเชียงใหม่ ยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นเป็นบางส่วน ทำให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่างเล็งเห็นว่า การทำบูรณะกำแพงเมืองเชียงใหม่ในครั้งนี้จะยังประโยชน์ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และเพื่อเป็นแบบอย่างของงานด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน อีกทั้งยังคาดว่าน่าจะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดีอีกด้วย