ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่

This is a SEO version of กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่

ผู้แต่ง : สรัสวดี อ๋องสกุล

ปีที่พิมพ์ : 2557

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาถึงศูนย์กลางอำนาจสูงสุดของล้านนาประเทศ มีพัฒนาการสืบมาหลายร้อยปี มีกษัตริย์ราชวงศ์มังราย และกษัตริย์ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนเป็นสำคัญ ผู้เขียนมุ่งชี้ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะ พัฒนาการของสถาบันกษัตริย์ การสร้างรัฐและอำนาจ ความเข้มแข็งของกษัตริย์ และการสิ้นสุดของราชวงศ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ และนำเสนอประวัติ และพระราชกรณียกิจแต่ละพระองค์ ซึ่งทั้ง 2 ราชวงศ์ล้วนเป็นกษัตริย์ในยุคสมัยแห่งการพัฒนา และฟื้นฟูอาณาจักรล้านนาให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าทันสมัย ทั้งยังส่งเสริม และปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสังคม ตลอดจนยังได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในล้านนาให้มั่นคง และก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น