ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เครื่องทองลายโบราณ กับงานพื้นบ้านนครพิงค์

This is a SEO version of เครื่องทองลายโบราณ กับงานพื้นบ้านนครพิงค์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : เครื่องทองลายโบราณ กับงานพื้นบ้านนครพิงค์

ผู้แต่ง : วิพุธ วิวรณ์วรรณ

ปีที่พิมพ์ : 2545

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

 

หนังสือค้นคว้าอ้างอิง ภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนสยาม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเชิงวิถีชีวิตคนชาวเชียงใหม่ ที่ดำรงตนท่ามกลางธรรมชาติรอบข้าง โดยมีประเพณีและวัฒนธรรมโน้มนำให้ทุกชีวิตบนแผ่นดินนี้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แม้จะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็ตาม ในหนังสือเล่มนี้ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานทอผ้าฝ้ายจากบ้านไร่ไผ่งาม การทำร่ม บ้านสันต้นแหน การทำเครื่องเงิน บ้านเมฆบังวัน การแกะไม้ที่บ้านถวาย เครื่องทองลายโบราณที่หางดง ประดิษฐกรรมจากปีกผีเสื้อและข้าวซ้อมมือบ้านสันมะนาว ถือเป็นส่วนหนึ่งในภูมิปัญญาของชาวเชียงใหม่ที่นำมากล่าวถึงเพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มและก้าวต่อไปของภูมิปัญญาคนไทยในแถบถิ่นนี้