ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เจ็ดร้อยปีเมืองเชียงใหม่

This is a SEO version of เจ็ดร้อยปีเมืองเชียงใหม่ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : เจ็ดร้อยปีเมืองเชียงใหม่

ผู้แต่ง : ครูเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2540

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ต้นอ้อ แกรมมี่

 

เมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพียบพร้อมไปด้วยขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาอันยาวจวบจนครบเจ็ดร้อยปี ในปีพุทธศักราช 2539 สาระสำคัญในเล่มประกอบด้วย อาเศียรวาทสดุดี ตำนานสมโภชเชียงใหม่เจ็ดร้อยปี ครูบาศรีวิชัย : นักบุญแห่งล้านนาไทย ผังเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ และเรื่องที่น่าติดตามอีกหลายเรื่อง นอกจากนี้ยังมีภาพเชียงใหม่ในอดีต ภาพโบราณสถานและโบราณวัตถุและแหล่งท่องเที่ยว หนังสือเล่มนี้ให้สาระความรู้ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน ทำให้ผู้อ่านมีความรักและหวงแหนในท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย