ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ตามรอยหลักศิลาค้นหาข้อเท็จจริง

This is a SEO version of ตามรอยหลักศิลาค้นหาข้อเท็จจริง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ตามรอยหลักศิลาค้นหาข้อเท็จจริง

ผู้แต่ง : พิทยา ดำเด่นงาม

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง

 

ความรู้ต่างๆ ของสมัยสุโขทัยนั้น เราได้มาจากหลักฐานสำคัญคือศิลาจารึกสุโขทัย ซึ่งมีอยู่กว่า 100 หลัก แต่ศิลาจารึกหลักแรกสุดค้นพบก็คือศิลาจารึกหลักที่ 1 สาระสำคัญของจารึกหลักนี้ทำให้ทราบถึงความเป็นไปของแว่นแคว้นสุโขทัย เกี่ยวกับเขตแดนการงานอาชีพ ขนมธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ศาสนา การศึกสงคราม พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นประมาณ พ.ศ. 1826 ดังนั้นจารึกที่ 1 จึงได้รับการยกย่องเทิดทูนตลอดมาว่าเป็นต้นแบบของอักษรไทย ตลอดจนเป็นประวิติศาสตร์ของชาติไทยในช่วงที่ชัดเจนสุด และเป็นความภูมิใจขิงชาติตลอดมา