ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เวียงกุมกาม

This is a SEO version of โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เวียงกุมกาม Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เวียงกุมกาม

ผู้แต่ง : วัชรี ชมพู และเบญจวรรณ พลประเสริฐ

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เรื่อง สมบัติใต้พิภพเวียงกุมกาม ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ของเมืองโบราณแห่งนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จึงได้จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ เรื่องโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เวียงกุมกาม เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า รวมถึงการปลูกฝังให้ชาวไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ และร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงสืบไป