ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.พะเยา จ.พะเยา

This is a SEO version of พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.พะเยา จ.พะเยา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.พะเยา จ.พะเยา

ผู้แต่ง : พระธรรมวิมลโมลี (ปวง ธมฺมปญฺโญ วงศ์เรือง)

ปีที่พิมพ์ : 2550

สถานที่พิมพ์ : พะเยา

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์นครนิวส์การพิมพ์

 

พระเจ้าตนหลวง เป็นพระประธานอยู่ในวิหารวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2034 ตรงกับรัชสมัยของพญายอดเชียงราย กษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังราย และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสกุลช่างเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดินแดนล้านนาพระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยา เดิมชื่อ พระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยงเมืองพะเยา เนื่องจากสร้างขึ้นบริเวณริมหนองเอี้ยง ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 กรมประมงได้มีการก่อสร้างประตูกั้นน้ำ ทำให้น้ำแม่อิงและลำห้วยต่างๆ เอ่อล้นท่วมหนองเอี้ยงเป็นบริเวณกว้าง จนเกิดเป็นบึงขนาดใหญ่ ซึ่งภายหลังเรียกว่ากว๊านพะเยา ทำให้พระเจ้าตนหลวงประดิษฐานอยู่ริมกว๊านพะเยามาจนถึงทุกวันนี้