ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพ พุทธศักราช 2469

This is a SEO version of พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพ พุทธศักราช 2469 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพ พุทธศักราช 2469

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2527

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์กรุงเทพ

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว. ทรงพระราชดำริว่า หัวเมืองมณฑลฝ่ายเหนือเป็นเมืองที่ตั้งมาแต่โบราณกาล บางเมืองบางสมัยถึงได้ใช้เป็นราชธานีในสยามประเทศนี้ ทั้งประกอบด้วยเป็นเมืองที่มีนักปราชญ์ชั้นเอกเลืองลือนาม ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถในศิลปวิทยาการต่างๆ จะเห็นได้จากหลักฐานคือโบราณวัตถุที่ได้ประดิษฐ์คิดสร้างขึ้นด้วยฝีมืออันประณีตบรรจงของนายช่างผู้เชี่ยวชาญสมัยโบราณซึ่งยังมีเป็นพยานอยู่ในบัดนี้ตามที่ปรากฏแล้วและที่ค้นพบใหม่อยู่เป็นเนืองๆ