ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

มรดกพื้นบ้านด้วยฝีมือและภูมิปัญญาชาวบ้าน

This is a SEO version of มรดกพื้นบ้านด้วยฝีมือและภูมิปัญญาชาวบ้าน Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : มรดกพื้นบ้านด้วยฝีมือและภูมิปัญญาชาวบ้าน

ผู้แต่ง : วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

ปีที่พิมพ์ : 2536

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โอเดียนสโตร์

 

หนังสือมรดกพื้นบ้าน ได้รวบรวมเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และหัตถกรรมพื้นบ้านจากภาคต่างๆ ของประเทศ ซึ่งเป็นงานที่สร้างสรรค์จากฝีมือของช่างพื้นบ้านและชาวบ้านธรรมดาๆ มิใช่ช่างและไม่ได้เล่าเรียนมาจากสถาบันศิลปะและการช่างแต่ประการใด หากแต่ฝีมือที่เกิดขึ้นได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพชนเป็นส่วนใหญ่และอาศัยระยะเวลานานในการฝึกฝน ขัดเกลา แก้ไข ข้อบกพร่อง จนได้งานหัตถกรรมที่มีประโยชน์ใช้สอยสมบูรณ์ บางชิ้น อาจมีความงดงามและมีคุณค่าทางศิลปะควบคู่ไปด้วย สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาที่สั่งสม สืบทอดต่อๆกันมา เป็นภูมิปัญญาที่หล่อหลอมจากขนบประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมไทย