ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ล้านนาอันอุดม

This is a SEO version of ล้านนาอันอุดม Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ล้านนาอันอุดม

ผู้แต่ง : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2549

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง

 

ภาษาล้านนา หรือคำเมืองนั้น ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีการรออกสำเนียงที่แตกต่างกันออกไป และชาวล้านนาเองเรียกอีกอย่างว่า คนเมือง ภาษาล้านนามีคำที่แสดงถึงแหล่งที่อยู่อาศัยต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังเช่น บ้าน ที่แปลว่าหมู่บ้าน ตูบรั้ง ที่แปลว่าที่พักชั่วคราว และล้านนาเองก็มีจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมทีสำคัญ อย่างจารีตบ้านคลองเมือง คือจารีตประเพณีของหมู่บ้านและเขตเมืองให้เจริญงอกงาม เมื่อชนที่ถึงพร้อมด้วยประเพรีและวัฒนธรรมที่ดีงามแล้ว ก็จะสามารถเรียกตัวเองว่า คนเมือง คือคนที่เจริญแล้วด้วยอารยธรรม ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ล้านนาให้ความเคารพอินทขีล ซึ่งหมายถึงเสาประโคน เสาหลักเมือง เป็นต้น เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง และเมื่อมีประเพณีลอยกระทงที่ขาดไม่ได้ก็คือ โคมลอย หรือนั่นก็คือ กระทงทรงประทีป หรือกระทงที่รองรับประทีปซึ่งจุดไฟแล้วปล่อยให้ลอยไปตามสายน้ำ นี่ก็เป็นมุมมองอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นการดำรงอยู่ของชาวล้านนาผ่านหนังสือเล่มนี้