ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วัดโบราณในเมืองพะเยา

This is a SEO version of วัดโบราณในเมืองพะเยา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : วัดโบราณในเมืองพะเยา

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ

ปีที่พิมพ์ : 2554

สถานที่พิมพ์ : พะเยา

สำนักพิมพ์ : นครนิวส์การพิมพ์

 

ท่ามกลางกองซากอิฐซากปูนของวัดโบราณ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัดร้าง ค่อนข้างจะมีอุปสรรคมากมายในการเข้าไปสำรวจ ค้นหาหลักฐานที่จะนำข้อมูลต่างๆมาเขียนเป็นหนังสือ วัดโบราณในเมืองพะเยา ทำให้หนังสือเล่มนี้มีข้อมูลที่เปรียบเสมือนกับเป็นแผนที่เดินทาง ที่จะทำให้ผู้อ่านย้อนไปในอดีตศึกษาวัดโบราณในเมืองพะเยาที่สูญหายไปแล้วและกำลังจะสูญหาย บางวัดที่มีเพียงชื่อปรากฏอยู่ในตำนาน เนื้อหาภายในเล่มจะครอบคลุมและประกอบไปด้วยเรื่องราวของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการสำรวจทางโบราณคดีท้องถิ่นเมืองพะเยา พุทธศาสนาในล้านนา การเข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาลังกาวงศ์ในเมืองพะเยา วัดโบราณในเมืองพะเยาที่จะทำให้ผู้ที่มีความสนใจเมืองพะเยาในทางประวัติศาสตร์ได้ศึกษาข้อมูลเรื่องราวของวัดโบราณในเมืองพะเยาได้อย่างครอบคลุม