ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วีรกรรมพญาผาบ (หนานเต๋จ๊ะ แห่งแขวงหนองจ๊อมสันทราย)

This is a SEO version of วีรกรรมพญาผาบ (หนานเต๋จ๊ะ แห่งแขวงหนองจ๊อมสันทราย) Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : วีรกรรมพญาผาบ (หนานเต๋จ๊ะ แห่งแขวงหนองจ๊อมสันทราย)

ผู้แต่ง : นพคุณ ตันติกุล

ปีที่พิมพ์ : 2546

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มิ่งขวัญ

 

ปัจจุบันประชากรประเทศไทยได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างมั่นคง มีอุดมการณ์ร่วมกันอย่างแน่วแน่ การเน้นการเรียนการสอนเอาส่วนกลางเป็นหลักจึงเบาบางลง มาเน้นหนักด้านความรู้เรื่องท้องถิ่นที่ตนถือกำเนิด ว่ารู้จักท้องถิ่นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองอย่างไร และแค่ไหน เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง ว่ามีสิ่งใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นของคู่บ้านคู่เมืองของตน ตามแนวคิดการศึกษายุคใหม่ข้างต้น จึงเกิดพระยาปราบสงครามเล่มนี้ ด้วยวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ เพื่อศึกษา ทบทวน ทำความเข้าใจในท้องถิ่นของตน