ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สารัตถคดี ประเสริฐ ณ นคร

This is a SEO version of สารัตถคดี ประเสริฐ ณ นคร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : สารัตถคดี ประเสริฐ ณ นคร

ผู้แต่ง : ประเสริฐ ณ นคร

ปีที่พิมพ์ : 2527

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : พิฆเณศ

 

นายประเสริฐ ณ นคร เป็นข้าราชการบำนาญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอกในสาขาวิชาสถิติ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญาอักษรศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาประวัติสาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาอักษรศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาโบราณคดี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงจะเป็นข้าราชการบำนาญ แต่ก็ยังคงปฏิบัติงานทางวิชาการและมีบทบาทในการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่างๆ นายประเสริฐ ณ นคร ก็ยังมีผลงานด้านต่างๆ อย่าง ผลงานด้านการประพันธ์เพลง ผลงานค้นคว้าประวัติศาสตร์ วรรณคดีและภาษาถิ่น และมีเกร็ดความรู้การบริหาร เป็นบุคคลทรงคุณวุฒิที่ทำประโยชน์ให้แก่การศึกษาของชาติอีกด้วย