ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สืบสานล้านนา

This is a SEO version of สืบสานล้านนา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : สืบสานล้านนา

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2540

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : บี.เอส.การพิมพ์

 

อาณาจักรล้านนา มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีความหลากหลายของเผ่าชนทั้งลัวะ คนเมือง กะเหรี่ยง มัง เมี่ยน มูเซอ อาข่า ลีซอ ไทยใหญ่ ไทยลื้อ ลำไทยเขิน อันเป็นบ่อเกิดของขุมความรู้ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ทั้งในด้านศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ การใช้สมุนไพรจากป่า พืชผักพื้นบ้าน การทอผ้า ดนตรี การละเล่น และงานฝีมือช่างทั้งหลาย ทั้งการแกะสลัก การจักสาน การตีเครื่องเงิน เมืองในล้านนาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ มีภูเขา แม่น้ำ ลำห้วย ธรรมชาติทำให้ร่มเย็น เป็นสุข มีน้ำไหลหล่อเลี้ยงไร่นา การกินอยู่ก็สะดวกสบาย ด้วยสภาพเช่นนี้จึงทำให้จิตใจของคนล้านนาอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตน มีภาที่ไพเราะจับใจ แต่ละจังหวัดของล้านนาเต็มไปด้วยโบราณวัตถุ ปูชนียสถาน อันมาจากการผสมผสานระหว่างคุณธรรม ศาสนากับศิลปวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างกันไปจนเป็นความงดงามที่ลงตัว ความเป็นล้านนาเหล่านี้จึงควรค่าแก่การสืบสานรักษาให้ยืนยงคงอยู่