ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา

This is a SEO version of หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา

ผู้แต่ง : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ปีที่พิมพ์ : 2542

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมศิลปากร ทำหน้าที่รวบรวมเก็บรักษา และอนุรักษ์เอกสารสำคัญ ของชาติเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ประวัติ การดำเนินงานของบุคคล หน่วยงาน และกระแสเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นมรดกทางวัฒนธรรม หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตจำนงของชาวจังหวัดพะเยาหลายฝ่ายที่ตระหนักในคุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุกรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 45 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2540 และมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า “หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา”